Vägar till självförsörjning – ett nödvändigt projekt som lyfter blicken

I dagarna har slutrapport i Projekt Integration Sverige släppts av Entreprenörskapsforum. Att över 260 ledande politiker, näringslivsföreträdare och policy makers deltog vid den digitala konferensen 4 december understryker att detta kanske är en av våra största samhällsutmaningar, som bara kommer bli större i spåren av pandemin. Familjen Hamrin har varit en av projektets finansiärer.

Idén när projekt ”Integration Sverige” startades för ett drygt år sedan var att skapa ett samlat underlag för att bättre förstå problematiken kopplad till det ekonomiska utanförskapet som många utrikesfödda lever i samt leverera forskningsgrundade policyförslag på området.

”Vi ställde oss frågan huruvida det svenska samhällskontraktet håller på att undermineras. Vår ambition har därför varit att dels skapa en bättre bild av det ekonomiska utanförskapet, dels identifiera nödvändiga reformer”, säger Johan Eklund VD Entreprenörskapsforum, professor Blekinge Tekniska Högskola och Jönköping International Business School.

Att bidra till det gemensamma kan ske på många olika sätt, där långsiktig opinionsbildning är ett. Entreprenörsskapsforum är en oberoende stiftelse och den ledande nätverksorganisationen för att initiera och kommunicera policyrelevant forskning om entreprenörskap, innovationer och småföretag. Organisationen är liten, snabbfotad och agerar på samtidsrelevanta utmaningar och frågeställningar hela tiden förankrad i vardagen, i det lilla.

”Genom att bidra såväl ekonomiskt som med egen tid in i styrgruppen för projektet, så har vi flyttat samtalet en bit framåt vilket känns oerhört meningsfullt och är helt i linje med vårt DNA; Att engagera oss utanför den egna agendan säger Lovisa Hamrin, ägare till Herenco.”

Under året har fyra delrapporter publicerats. Samtliga rapporter, debattartiklar och information om projektet finns här.

Rapportens viktigaste slutsatser
I Vägar till självförsörjning understryks att för att Sverige ska få en effektivare integrationspolitik behöver ett självförsörjningsmål införas som del av den ekonomiska politiken. De tre prioriterade åtgärderna i det integrationspolitiska reformprogrammet är:

• Tydlig självförsörjningslinje: Koppla bidragsnivåer till tydliga krav på resultat i utbildnings- och etableringsinsatser med självförsörjning som tydlig målsättning. Inför bidragstak för att snabbare komma i arbete. Bygg samtidigt ut valideringsinsatser och använd kunskapstester.

• Lättare att anställa: Sänkta kostnader för att anställa individer med låga kunskaper och färdigheter samt ett respektfullt avstånd mellan lön och bidrag.

• Lätt att göra rätt som soloföretagare: En ny soloföretagsform med schablon-beskattning och enkla regelverk enligt internationell förebild.

Författarna vill se nya vägar för att bryta det ekonomiska utanförskapet och minska den samhällsekonomiska belastningen. Att fortsätta med dagens politik, skriver de, riskerar att leda till en inhuman situation där många utrikes födda löper stor risk för livslångt bidragsberoende och permanent utanförskap”, säger Johan Eklund, en av två rapportförfattare.