Så når ditt bolag framgångsrik innovation

Den 4 oktober på ”Fredagar på The Harbor” kom Madelene Lindberg på besök för att prata om framgångsfaktorer för innovation.

Vid det första tillfället för Fredagar på The Harbor lyftes trender och psykologin bakom innovation. Madelene tog istället med deltagarna till helhetstänket för att nå ett bra innovationsarbete.

Hon berättar om vikten av att våga.

-Idéer och koncept behöver inte lyckas för att vara bra. Man måste våga prova och testa nya idéer, även om de inte fungerar så bidrar de med kunskap och nya lärdomar om både befintlig och framtida verksamhet.

I botten är hon systemvetare men började arbeta med innovation på Volvo 2011. Hon började med innovationsarbetet från grunden och har själv upplevt hela uppstartsprocessen.


Madelene Lindberg. Foto Simon Nestor, Hall Media Creative.

Viktigt om innovationsgruppen
För att nå långt med innovationsprocesser behövs flera förutsättningar.

-Innovationsgruppen ska i princip alltid ha en separat budget, en egen process, egna beslutsvägar och det är också viktigt att involvera externa samarbetspartners. Det kan till exempel vara studenter som får praktisera hos er, andra företag inom andra branscher eller andra samarbeten med universitet.

Det är också viktigt att dokumentera.

-Se till att det går att följa allt. Dokumentera alla idéer och anteckna. Det är viktigt att det senare går att följa upp varför en idé inte togs vidare eller varför projekt lades ner. Ofta kommer nyheter och trender tillbaka och kanske är det där konceptet relevant igen längre fram. Genom att tydligt dokumentera och följa upp hålls också idéskaparna nöjda.

Vikten av en bra omgivning
En period förväntades Madelenes innovationsgrupp sitta i ett aktivitetsbaserat kontorslandskap vilket inte alls fungerade.

-De valde istället att sätta sig i en skrubb i källaren där de kunde låta sig omges av sina idéer och ha materialet uppe under arbetsprocessen.

Allra bäst visade det sig vara att sitta på ett kontorshotell där de omgavs av andra företag och både kunde vara kreativa och möta externa företag på daglig basis.

Fällor
En av de fällor som är lätta att falla i är att låta innovation fastna på mellanchefsnivå. Andra handlar om titlar.

-Ge aldrig bort en titel som exempelvis innovationsdirektör och förvänta att den personen sedan ska sköta sitt andra jobb på halvtid. Det fungerar aldrig. Ge heller inte bort en titel till en person som varken får medel eller mandat att kunna genomföra ett bra arbete.

Några av deltagarna under Fredag på The Harbor. Foto Simon Nestor, Hall Media Creative.

Vinsten
Att arbeta med innovation kan ses som flummigt och svårt att mäta från övrig organisation men det är viktigt att stå rakryggad, tycker hon.

-Oavsett tydliga resultat ger innovation en så stor långsiktig vinst till bolagen. Dessutom är det varumärkesbyggande vilket hjälper vid rekrytering av ny personal.

Viktigt med trygghet
Trygghet och tillit är två viktiga faktorer för att bli nyskapande.

-Den smarta hjärnan fungerar bäst när man inte är orolig eller otrygg. Det är då de anställda kan komma med bra tankar och koncept.

Hon menar att befintlig organisation kan agera som ett immunsystem mot nytänkande.

-Därför måste vi skydda innovationsgruppen från företagets immunförsvar och ge dem en egen budget och egna förutsättningar.

Workshop
Mot slutet av fredagen samlades grupper av deltagare för att diskutera kring skapande av innovationsförmåga. Det pratades högt och lågt om mycket men något många identifierade var att deras bolag behöver samla upp idéer på ett bättre sätt. De vill inte döda nytänkande och tvinga de anställdas hjärna till tomgång. Samtidigt insåg flera att det är diffust att prioritera innovation och att det kan krocka med affärslogik.

-Glöm inte att ni måste låta folk tänka själva och använda sin hjärna. Jag som chef är inte smartast, avslutar Madelene.

Här kan du se hela Madelenes föredrag: